Algemene voorwaarden

Welkom bij www.LISTERINE.be!

Deze website is eigendom van Johnson & Johnson Consumer NV (hierna te noemen de exploitant). De website is gericht op bezoekers in Zwitserland. Uw gebruik is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Indien u gebruik maakt van de diensten van deze websites, zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Wij wijzen u erop dat wij onze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen aanpassen in overeenstemming met onze diensten, vereisten en wijzigingen in de wetgeving. Kijk altijd op deze pagina om op de hoogte te blijven van dergelijke wijzigingen. Een uitdrukkelijke verwijzing naar de wijziging van de gebruiksvoorwaarden vindt niet plaats. U dient daarom de huidige gebruiksvoorwaarden te controleren telkens wanneer u de Service gebruikt. De status wordt met datum genoemd aan het eind van deze gebruiksvoorwaarden.

Actualiteit

De beheerder van deze website zal redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat deze website actuele en accurate informatie bevat. Hij geeft echter geen garanties, toezeggingen of beloften met betrekking tot de juistheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte - niet-bindende - informatie. De exploitant is daarom niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat u op informatie op deze website hebt vertrouwd.

Onze verantwoordelijkheid

 • Deze website kan ook links of verwijzingen naar andere websites bevatten, maar de exploitanten van deze website aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van het gebruik van dergelijke inhoud, van welke aard dan ook. Links naar andere websites worden alleen voor het gemak aan de gebruikers van deze website verstrekt.
 • De exploitant heeft het recht alle informatie die hem in mededelingen wordt meegedeeld, met inbegrip van alle daarin vervatte ideeën, uitvindingen, concepten, methoden of knowhow, te gebruiken voor ongeacht welk doel, zoals bekendmaking aan derden en/of ontwikkeling, productie en/of marketing van producten of diensten, tenzij anders overeengekomen, zoals een geheimhoudingsverklaring, of vereist bij wet.
 • De exploitant is onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove schuld. Bij lichte nalatigheid komt aansprakelijkheid alleen in aanmerking als wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale plichten) worden geschonden. Voor het overige is de aansprakelijkheid – voor zover toegestaan – beperkt tot de voor de overeenkomst typische schade. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, met name voor gederfde winst of immateriële schade, is – voor zover toegestaan – uitgesloten. De exploitant is niet verantwoordelijk voor uw gegevensverlies of andere schade aan uw hardware of software. De exploitant is echter onbeperkt aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid. De voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden dienovereenkomstig ten gunste van de werknemers, wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van de exploitant en zijn dienstverleners.
 • De exploitant is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de toegang tot of het ontbreken van toegang tot deze website.

Uw verantwoordelijkheid: bindende netiquette

 • Als u gebruik maakt van de diensten van de exploitant, zijn waarheidsgetrouwe en volledige informatie over uw persoon – in het bijzonder voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres – een absolute voorwaarde. Deze website onderscheidt welke individuele gegevens van u voor de betreffende diensten bindend of niet-bindend zijn. Gelieve uw persoonlijke gegevens bij te werken als ze veranderen.
 • De afzender van elke communicatie naar deze website of naar de exploitant is verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie die deze bevat, inclusief de juistheid en nauwkeurigheid ervan.
 • Gelieve uw inloggegevens niet door te geven. Een gebruikersaccount is uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijk gebruik. Houd uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim voor anderen. Als u de indruk heeft dat derden onder uw gebruikersnaam handelen, laat het ons dan onmiddellijk weten; schriftelijk of graag per e-mail naar https://www.ccc-consumercarecenter.com/UCUConfiguration?id=a075800001645p2.
 • Het is verboden materiaal naar de website te versturen dat schadelijke inhoud bevat (met name schadelijke code) en andere programma's die de werking van hardware en/of software in gevaar kunnen brengen of kunnen verstoren. Andere handelingen die de systeem- of netwerkbeveiliging schenden of beogen te schenden, zoals het verkrijgen van ongeoorloofde toegang door het invoeren van schadelijke code of het verzenden van spam, zijn niet toegestaan.
 • De gebruiker is verantwoordelijk voor de nadelen die voortvloeien uit zijn oneigenlijk of onwettig gebruik van de website.

Kinderen / adolescenten

Als u nog niet meerderjarig bent, gebruik deze website dan alleen met toestemming van uw wettelijke voogd. Registratie of toegang en raadpleging is daarom alleen mogelijk indien u ten minste 18 jaar oud bent en volledig handelingsbekwaam.

Uw gebruiksrechten / Onze auteursrechten / handelsmerkrechten

 • De merken, merknamen en bedrijven van deze website, evenals hun afbeeldingen, teksten en/of grafische ontwerpen, zijn beschermd in België en internationaal merk-, naam- en/of auteursrechtelijk beschermd. Zij mogen op geen enkele wijze worden gebruikt of anderszins geëxploiteerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de exploitant van deze website, behalve om de producten of diensten van het bedrijf te identificeren en, bovendien, uitsluitend voor particulier, niet-commercieel gebruik.
 • Handelsmerken en copyrightvermeldingen mogen in geen geval worden gewijzigd of geëlimineerd. Commercieel gebruik, in het bijzonder het plaatsen van commerciële reclame, is verboden.
 • Bovendien verleent het gebruik van de website noch uitdrukkelijk, noch impliciet, noch op enige andere wijze een licentie of recht op het gebruik van enige intellectuele eigendomsrechten waarvan het onderwerp op deze website is opgenomen.Elk onrechtmatig gebruik is uitdrukkelijk verboden.
 • Rechten en plichten die voortvloeien uit de gebruiksvoorwaarden zijn ook niet gedeeltelijk overdraagbaar aan derden zonder de voorafgaande toestemming van de exploitant.
 • De exploitant staat er niet voor in dat het op de website getoonde materiaal geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

Verwijzing naar gegevensbescherming

Alle persoonsgegevens die via elektronische communicatie via deze website worden doorgegeven, vallen onder de bescherming van persoonsgegevens. Hier vindt u uitgebreide informatie over het gebruik en de opslag van uw gegevens door deze website.

Beëindiging

De exploitant behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te schrappen, te wijzigen of aan te vullen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Een rechtsvordering bestaat slechts dan, wanneer deze uitdrukkelijk gegrond is of van rechtswege is gegeven.

Toepasselijke wetgeving

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Belgisch recht voor zover dit is toegestaan.

Nietigheid

Mochten afzonderlijke bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn of worden of in strijd zijn met de wettelijke bepalingen, dan wordt hierdoor de geldigheid van de overige gebruiksvoorwaarden niet aangetast. De ongeldige bepaling wordt door de partijen in onderlinge overeenstemming vervangen door een bepaling die het economische doel van de ongeldige bepaling op rechtsgeldige wijze het dichtst benadert. De bovenstaande regeling geldt mutatis mutandis bij leemten in de regelgeving.